Sociálne poľnohospodárstvo v Česku

Sociálnemu poľnohospodárstvu v Českej republike sa úspešne venujú už niekoľko rokov. Jednak na vybraných poľnohospodárskych farmách a jednak na farmách, ktoré vytvorili mimovládne organizácie. Práve tie stáli v počiatkoch rozvoja konceptu sociálneho poľnohospodárstva a podpory ľudí s hendikepom či sociálne slabších v Česku.

V súčasnosti má tento typ farmárčenia podporu u inštitúcií, jej význam a prínos pochopili aj poľnohospodárski podnikatelia, ale aj verejnosť. Téma sociálneho poľnohospodárstva začala v Česku rezonovať v rokoch 2011 až 2013, keď sa do medzinárodného projektu MAiE zapojil spolok Area viva.

Česi sociálne poľnohospodárstvo podporujú

Dôležitým bol aj rok 2014, kedy pod českým ministerstvom poľnohospodárstva vznikla Pracovní komise sociálního zemědělství. V rokoch 2015 a 2016 sa už uskutočnili prvé akreditované kurzy pre sociálnych pracovníkov a ľudí v oblasti sociálnych služieb. V tom istom roku sa ustanovili prvá priama podpora sociálneho poľnohospodárstva do Programu rozvoja vidieka a vznikol portál www.socialni-zemedelstvi.cz.

Samostatný odbor na univerzite

Koncept Sociálneho poľnohospodárstva v Českej republike sa prvýkrát verejne prejednával asi 80 členmi pracovnej komisie sociálneho poľnohospodárstva pri ministerstve poľnohospodárstva koncom roka 2015. Poľnohospodárska fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach zasa prišla aj s konceptom profesne zameraného bakalárskeho odboru Sociálne poľnohospodárstvo. Tento odbor pripravila v spolupráci so zdravotno-sociálnou, ekonomickou a pedagogickou fakultou. Ten sa práve snaží premostiť poľnohospodársky a sociálny sektor a naučiť poľnohospodárov pracovať s ľuďmi, ktorí žijú vylúčení na kraji spoločnosti. Cieľom je začleniť do poľnohospodárskych aktivít najmä ľudí žijúcich na vidieku, ktorí sú vylúčení z pracovného života najmä z dôvodu zdravotného postihnutia či sociálneho znevýhodnenia.

Centrum pro komunitní práci od septembra 2016 realizuje projekt Rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v Českej republike. Vytvára v ňom metodiky pre zavádzanie alebo rozvoj sociálneho poľnohospodárstva u poskytovateľov sociálnych služieb a vnáša ich do praxe. Zároveň poskytuje konzultácie poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí chcú ponúkať rôzne druhy sociálno-poľnohospodárskej činnosti svojim klientom.

Ako Česi finančne podporujú sociálne poľnohospodárstvo

Podporný a garančný roľnícky a lesnícky fond (PGRLF) v súčasnosti subvencuje časť úrokov z úverov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, vodného hospodárstva a priemyslu. Zaoberá sa spracovaním produkcie z poľnohospodárskej výroby a finančnou podporou či poistením. Fond zriadil v roku 2015 špeciálny dotačný program na podporu sociálneho poľnohospodárstva, ktorého cieľom je vytvoriť zázemie pre rozvoj zamestnávania ľudí so zdravotným hendikepom prostredníctvom úverov. Na program sociálnej poľnohospodárstva celkovo vyčlenil 50 českých miliónov korún. Splatnosť úverov nemôže presiahnuť 10 rokov, pričom fond môže poskytnúť úver vo výške od 100-tisíc až do 5 miliónov českých korún.

Tieto úvery sú určené výlučne na podporu poľnohospodárskych prvovýrobcov, ktorí zamestnávajú alebo plánujú zamestnávať ľudí so zdravotným hendikepom podľa zákona č. 435/2004 Zb. o zamestnanosti na svojich farmách.

V rámci Programu rozvoja vidieka sú zvýhodnené žiadosti poľnohospodárskych podnikateľov, ktorí zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnených ľudí. Dôležitým bodom je aj Priorita 6 – Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach: podpora mimo produkčných aktivít poľnohospodárov (napr. Agroturistika), CLLD.

Projekty sociálneho poľnohospodárstva môžu získať podporu aj od ministerstva práce a sociálnych vecí – napríklad z operačného programu Zamestnanosť. Takisto z ďalších podporných programov domácich i zahraničných organizácií.

Schéma podpory v Česku funguje cez Ministerstvo zemědělství (MZe), Programu rozvoje venkova (PRV), Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Operační program Zaměstnanost, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Společný strategický rámec. Osobitne ho opravuje aj Zákon č. 435/2004 Sb., §67 o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a §104o aktivní politice zaměstnanosti, Zákon č. 108/2006 Sb, IROP a iné zákonné normy

Združenie Neratov prinavracia život vysídlenej obci

Združenie Neratov vzniklo v roku 1992 vo vysídlenej dedine na česko-poľskom pohraničí. Jeho cieľom je prinavrátiť život vysídlenej obci a ponúknuť domov a prácu ľuďom s postihnutím či inak sociálne znevýhodneným. Za viac ako 20 rokov svojho pôsobenia združenie dosiahlo veľa – prevádzkuje chránené bývanie a chránené pracoviská, založilo špeciálnu školu a ponúka vhodné miesto na rekreáciu a oddych rodinám a školským kolektívom s hendikepovanými deťmi.

Súčasťou diania v Neratove je aj obnova miestnych kultúrnych tradícií a tradičných ľudových remesiel, starostlivosť o krajinu, ekologicky šetrné hospodárenie a tiež obnova prerušených kontaktov s poľskými susedmi a pôvodnými nemeckými obyvateľmi.

Na rozvoji života a služieb sa aktívne podieľajú ľudia s hendikepom, ktorí pracujú v miestnych chránených dielňach. Zamestnanie tu nachádzajú obyvatelia neratovského chráneného bývania, ale aj ľudia s hendikepom zo širokého okolia. V Neratove možno nájsť chatu Neratov, jedáleň, krčmu, obchod a poštu, ktoré majú podobu chránených dielní. Ľudia sa venujú remeslu, upratovacím a záhradníckym prácam, vznikla tu práčovňa i služby pre ľudí s hendikepom. Zároveň je súčasťou aj podpora detí s hendikepom cez Základnú školu špeciálnu Neratov alebo aj prostredníctvom rekreácie.

Farmu Orlice založilo združenie Neratov v Orlických horách ako sociálnu firmu, v ktorej dostávajú príležitosti najmä mladí ľudia s hendikepom. Venujú sa najmú práci v pôdohospodárstve, pri príprave palivového dreva, technickým prácam, šetrnému obhospodarovaniu horských lúk a chovu dobytka, oviec a ošípaných. Zvieratá žijú na farme vo voľnom výbehu a ich chov spĺňa prísne pravidlá ekologického hospodárstva. Farma niekoľkokrát do roka ponúka čerstvé hovädzie, bravčové, ovčie mäso a hydinu, ktoré je profesionálne vákuovo zabalené. Z farmy mäso rozváža do Prahy, Brna,
Pardubíc, Hradca Králové, Olomouca, ale po dohovore je možné ho dopraviť aj na iné miesto.

Farma Dvůr Čihovice

Farma Dvůr Čihovice je súčasťou areálu neziskových organizácií Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. a Domova sv. Anežky, o.p.s. Obe organizácie poskytujú služby ľuďom so zdravotným postihnutím – chránené dielne, sociálne služby, rehabilitačné centrum, ktorých zmyslom je pomôcť týmto ľuďom integrovať sa do spoločnosti.

Hospodárenie sa orientuje na rastlinnú a živočíšnu výrobu, na produkciu kravského mlieka, obnovu pastierskych areálov pre ovce a kozy, chov koní a rýb v Čihovickom rybníku. Farma Dvůr Čihovice spolupracuje pri uskutočňovaní pracovnej rehabilitácie s ľuďmi so zdravotným postihnutím, je hlavným organizátorom tradičných čihovických dožiniek. Dvor pozostáva z 90 hektárov polí, lúk a pasienkov a stádo hovädzieho dobytka má 80 kráv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *