Členovia Pracovnej skupiny pre soc. poľnohospodárstvo na Slovensku

 1. prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. – vedúca katedry, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
 2. Miloslav Kováč – predseda, Druživa, o.z.
 3. Ing. Eva Pongrácz, PhD. – vedúca katedry, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce
 4. Marta Tóthová – OÁZA – nádej pre nový život, n.o.
 5. Ing. Dana Fürješová – Sk-Links s.r.o.
 6. Ing. Hedviga Guľová – predseda, Občianske združenie Guľôčka
 7. Mgr. Ján Baláž – odborný garant CKJ SE, Implementačná agentúra MPSVR SR
 8. Ing. Milan Vaňo – Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
 9. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. – vedúci katedry, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra bankovníctva a investovania
 10. Ing. Tibor Papšo – farmár, OZ Suchý salaš; OZ Dobrý pastier
 11. Ing. Viera Baričičová, PhD., MPRV SR, Odbor rastlinnej výroby I Sekcia poľnohospodárstva
 12. Ing. Ingrid Ujváriová, MPSVR SR, Odbor sociálnej ekonomiky – riaditeľka
 13. Ing. Viliam Oberhauser, CSc., iniciatíva Kresťan na vidieku
 14. Mgr. Braňo Ondruš, predseda, Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku
 15. Mgr. Ivan Mako, prezident, Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky
 16. Slavka Dupláková, predseda, OZ Zvieratá a ľudia navzájom
 17. Ing. Milada Dobrotková, MPH, členka predsedníctva, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSSvSR)