VÝZVA o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Výzva podľa oddielu 2.1 Oznámenia Komisie – Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku…

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód OPII-MH/DP/2022/9.5-35)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú…

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Bratislava, 31. január 2022: Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1. Čerpanie finančných…

Podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Uzávierka: 31.3.2021 – Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka…

Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Uzávierka: 31.3.2021 – Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných…