Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.
Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Prínosom bude zlepšenie uplatniteľnosti tejto skupiny UoZ na trhu práce a zároveň touto podporou sa pomôže zamedziť znehodnoteniu veľkého množstva nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie. Viac info tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *