Ďalší míľnik pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku

Z dôvodu záujmu Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) rozvíjať tému sociálneho poľnohospodárstva aj v súvislosti s prioritou Európskej siete rozvoja vidieka SR, ktorá zastrešuje aj NSRV SR na Slovensku a zároveň vidí prepojenie sociálneho poľnohospodárstva s prioritou č. 6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podpory sociálneho začlenenia, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja a tiež snahy Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku posunúť jeho rozvoj o krok vpred, po konzultáciách od konca roka 2020 vznikla v marci 2021 Tematická pracovná skupina pre implementáciu sociálneho poľnohospodárstva v Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV). Ide teda o poradný orgán zriadený Agentúrou pre rozvoj vidieka (ARVI), ktorá je hostiteľským orgánom jednotky NSRV SR a jeho predsedkyňou je manažérka NSRV SR a riaditeľka ARVI Ing. Lenka Mikulová.

Táto tematická pracovná skupina, predstavuje platformu pre riešenie návrhov podporujúcich implementáciu sociálneho poľnohospodárstva v EPFRV s cieľom formulácie odporúčaní pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako aj  propagáciu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Jej náplňou bude teda rokovať o materiáloch a návrhoch potrebných pre implementáciu sociálneho poľnohospodárstva v EPFRV, poskytovať podmienky pre zladenie výstupov, ktoré riešia danú problematiku z rôznych pohľadov, navrhovať riešenia pre propagáciu a popularizáciu sociálneho poľnohospodárstva, či formulovať odporúčania pre MPRV SR a pripomienkovať vybrané materiály vydané MPRV SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *