Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Bratislava, 31. január 2022: Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1. Čerpanie finančných…

Podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Uzávierka: 31.3.2021 – Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka…

Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Uzávierka: 31.3.2021 – Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných…