Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – § 50

Otvorená – Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Pracovný pomer s prijatým zamestnancom na vytvorenom pracovnom mieste musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času zamestnávateľa, ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako je ustanovený pracovný čas zamestnávateľa pomerne kráti. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na:

– na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

– na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

– na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Viac info tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *