boats beside dock

Ako Nórsko pretvára sociálne poľnohospodárstvo

Sociálne poľnohospodárstvo a jeho fungovanie v praxi sa v jednotlivých krajinách líši. Ukazuje sa, že okrem aktuálnej ekonomickej situácie je pre jeho úspech kľúčová aj politická vôľa a podpora štátu na viacerých úrovniach, kedy sa do budovania politiky sociálneho poľnohospodárstva aktívne zapájajú mnohé národné inštitúcie. Aká je situácia v Škandinávii, konkrétne v Nórsku?

V Nórsku existuje jasný konsenzus, že sociálne poľnohospodárstvo je pozitívna vec, a to nielen z hľadiska výsledkov integrácie ľudí s prekážkami, ale aj z hľadiska diverzifikácie fariem. Nórsky národný program rozvoja podnikania, ktorý začala vláda, bol súčasťou dohody o poľnohospodárstve z roku 2009. Priamo vytvára pracovné miesta v poľnohospodárstve kvalifikovanými farmármi, ktorí ponúkajú obciam služby v rámci školského, opatrovateľského a sociálneho sektora. Program spadá do pôsobnosti rozvoja poľnohospodárstva miestnej samospráve. To znamená, že je regionálne organizovaný do členskej asociácie s názvom  „Inn på tunet“ (IPT), čo v preklade z nórčiny znamená „na gazdovskom dvore“.

Nórske farmy ponúkajú prácu i priestor na rozvoj

Nórsko ma pre svoju polohu rôznorodé prírodné podmienky a špecifiká, či už je to teplejšia južná časť, pobrežie alebo severná arktická časť. Preto sa členské organizácie navzájom regionálne líšia v závislosti od typov poľnohospodárskych systémov, ktoré sa v regióne nachádzajú, ako aj od priorít miestnych úradov pre rozvoj poľnohospodárstva a miestnych partnerstiev v oblasti zdravia. Národná politika sociálneho poľnohospodárstva je obsiahnutá v zákone zameranom na poskytovanie služieb prostredníctvom organizácie Inn på, ktorá je organizovaná ako regionálna členská organizácia.

So zákonom exekutívne pracuje Nórska nadácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Matmerk, ktorá definuje sociálne poľnohospodárstvo v Nórsku v nasledovnom znení:

“IPT ponúka organizované a kvalitne zabezpečené sociálne služby na farmách. Schválené farmy poskytujú zmysluplnú prácu a osobnostný rozvoj. Množstvo rôznych štúdií a skúseností ukazujú pozitívne terapeutické účinky pri práci so zvieratami, v záhradníčení a pri zvládaní konkrétnych úloh na farme. To všetko prispieva k zlepšeniu každodenného života tých, ktorí sa zúčastňujú aktivít na týchto vybraných farmách.”

Inn på tunet pomáha farmárom

Poľnohospodárske výrobky vyrábané v rámci IPT a predávané mimo farmy vo všeobecnosti vstupujú do bežných poľnohospodárskych reťazcov. Ponuky je možné dohodnúť po objednávke z oddelenia verejného zdravotníctva alebo starostlivosti, alebo ako súkromnú ponuku na sociálnu aktivitu či školenie. Za účelom podpory obchodnej činnosti IPT bola založená členská organizácia Inn på tunet Norge SA (IPTN), ktorá pomáha pri riadení zákaziek, rozvoja kompetencií, fakturácii, účtovníctve, ale aj pri samotnom marketingu s predajom. Spoločnosť zároveň prepája IPT s dodávateľmi a zákazníkmi a taktiež vykonáva systematický vývoj produktov.

Nadácia (IPTN) úzko spolupracuje s Nórskou nadáciou pre potraviny a poľnohospodárstvo Matmerk, ktorá je priamo zodpovedná za schválenie budúcich nositeľov značky IPT. Aby farmy, ktoré žiadajú o značku IPT boli schválené, musia splniť požiadavky noriem na všetky aspekty týkajúce sa zdravia, životného prostredia, bezpečnosti, obsahu služby, kvality a starostlivosti o klientov. Farmy tak musia dodržiavať regulované postupy a iba schválené sa môžu nazývať Inn på tunet a môžu predávať služby pod spoločným logom IPT. Vývoj a ďalšie fungovanie schvaľovacej schémy prebieha v spolupráci medzi zmluvnými stranami v poľnohospodárstve, poisťovníctve, službou Agricultural HSE a Matmerk. 

Súčasný výskum sa venuje aj aktivitám na farmách pre ľudí s demenciou

Program fariem je zameraný najmä na sociálne a zdravotne znevýhodnených, deti a študentov. V posledných rokoch však Nórsko upriamuje svoju pozornosť aj na starostlivosť o klientov s demenciou pomocou asistovaných terapií so zvieratami. K tomu využíva práve služby IPT. Ponuky pre klientov sú založené na spolupráci s rezortom výchovy, vzdelávania, zdravotníctva a sociálneho sektora. O prepracovanosti systému hovorí aj prebiehajúci výskumný projekt, ktorého cieľom je preskúmať kvalitu denných aktivít na farme pre ľudí s demenciou z rôznych perspektív a spolupracujú na ňom okrem iných, aj Nórska univerzita prírodných vied, Národný úrad pre seniorov a zdravie, Nórsky bio-ekonomický ústav a Nórske centrum pre výskum vidieka.

Prostredníctvom aktivít je klient vedený k aktívnemu a zmysluplnému každodennému životu. Aj vďaka nim sa zvyšuje jeho schopnosť lepšie zvládať každodenné práce a schopnosť komunikovať s inými ľuďmi. Činnosti v ponuke terapeutických programov a služieb sú prepojené s farmou, životom a prácou na nej, pričom individuálne zohľadňujú možnosti farmy aj farmára. 

Farmy ako priestor pre vzdelávanie

Spoločný koordinovaný postup prebieha aj v rámci národných programov na úrovni školstva a výchovy. IPT spolu s ministerstvom školstva a ministerstvom pôdohospodárstva a výživy. Vyučovanie a odborná príprava sú priamo prepojené s poľnohospodárskou výrobou, riadením zdrojov a trvalo udržateľným rozvojom, ktorý je pre študentov konkretizovaný a zviditeľnený priamo v praxi. Bez ohľadu na to, kde študent žije, ponuka IPT výučbu ktorá je zmysluplná a prináša niečo, čo bežný školský deň neposkytuje. Na farme sa tak realizujú činnosti a pracovné úlohy, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Vedomosti a skúsenosti, ktoré študenti získajú sa zužitkujú ako praktické podklady k teórii, ktorá sa neskôr opakuje v triede. Všetky praktické úlohy integrujú niekoľko školských predmetov a trénujú základné zručnosti bez toho, aby bola v rozvrhu matematika alebo nórčina.

Škola a farma spoločne vytvárajú a stanovujú základne zručností pre všetkých študentov zakotvenú v osnovách pre prostredie farmy, dielne a hospodárske budovy, zvieratá na farme, stroje a nástroje, zveľaďovanie krajiny a poli. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *