man planting on field

Sociálne poľnohospodárstvo v zahraničí – 4. časť

Výskum

Výskum vedeckých poznatkov o možných priaznivých vplyvoch sociálneho poľnohospodárstva na zdravie a blahobyt je pomerne málo. V niektorých krajinách sa však výskumné projekty realizovali. Účinky green care sa skúmali v Nórsku a Holandsku. V Nórsku sa štúdia zameriavala na prínos fariem pre klientov s psychickými problémami. V Holandsku boli cieľovou skupinou klienti so závislosťami a s chronickými psychickými problémami. Obidve štúdie monitorujú vývoj klientov počas obdobia viac ako jeden rok. Vzťahy medzi človekom a hospodárskymi zvieratami sa skúmal v Nórsku, Fínsku a Holandsku. Vo Švédsku, Veľkej Británii a Holandsku sa skúmali účinky záhradníctva a prírody na ľudské zdravie. Vyberajú sa rôzne prístupy: rozhovory a kvantitatívny výskum s kontrolnými skupinami. Snahou je docieliť všeobecnú akceptáciu odvetvím zdravotnej starostlivosti a vytvoriť udržateľné štruktúry financovania. V Európe sa zvyšuje konsenzus, že sociálne služby vo vidieckych oblastiach by mohli zohrávať aktívnu úlohu v procesoch rozvoja vidieka s cieľom zlepšiť miestne živobytie a prispieť k ich ekonomickej životaschopnosti. V tejto súvislosti európske prípadové štúdie preukázali, že poľnohospodári môžu aktívne prispievať k zlepšeniu služieb zdravotnej starostlivosti a podpore vidieckeho každodenného života.

Vzdelávanie

Vzdelávacie aktivity v oblasti SP sú stále obmedzené. Príbuzné univerzitné programy začali v Nórsku, Švédsku a Taliansku. Vzdelávacie aktivity na stredných školách sa realizujú v Taliansku a Holandsku. V Holandsku sú vzdelávacie programy určené pre klientov v núdzi, ktorých učia ako byť dobrým asistentom poľnohospodára, ale tiež pre poľnohospodárov, aby sa stali profesionálny manažéri sociálnej farmy. Zrealizovala sa tiež medzinárodná výmena vzdelávacích programov Farming for Health iniciovaná Strediskom pre odborné poľnohospodárstvo a sociálnu starostlivosť v holandskom Drontene. Okrem toho existuje nedostatok odborného a interdisciplinárneho vzdelávania: Poľnohospodári potrebujú pedagogické zručnosti a sociálnym pracovníkom chýbajú znalosti poľnohospodárov. Obidve profesie často potrebujú ďalšie vzdelávacie a kvalifikačné nástroje, ktoré nie sú dostupné v mnohých krajinách. Napríklad v Nemecku iba dve poľnohospodárske univerzity ponúkajú sociálne poľnohospodárstvo ako voliteľný kurz a na univerzitách, ktoré ponúkajú programy sociálnych vied, neexistuje ponuka pre tento interdisciplinárny predmet vôbec, a to ani na dobrovoľnej úrovni.

photo of boy reading a book

Podporné štruktúry a financovanie

V Holandsku, Taliansku, Belgicku a Nórsku boli nastavené národné siete poľnohospodárov v oblasti green care. V Poľsku sa podporný systém vyvíja. V Čechách sa zriadila Pracovná komisia sociálneho poľnohospodárstva. Najrozšírenejšia podporná štruktúra pre poľnohospodárov v oblasti green care bola vyvinutá v Holandsku; zahŕňa ju národné podporné centrum a združenie green care poľnohospodárov, ako aj regionálne združenia a študijné skupiny green care poľnohospodárov. To môže byť príkladom pre ostatné krajiny. Národné podporné centrum v Holandsku vyvinulo systém kvality a príručku pre green care farmy.  K dispozícii je tiež komunita realizátorov “Farming for Health” zameraná na tých, ktorí pracujú v teréne, ktorí organizujú konferencie, študijné cesty a má vlastnú webovú stránku. V krajinách s funkčným sociálnym poľnohospodárstvom sa prinajmenšom jedna vedúca akademická inštitúcia zapája do jeho výskumu prostredníctvom programu COST (Spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu) č. 866 – Green Care in Agriculture. V niektorých krajinách, ako napríklad v Nórsku a vo Švajčiarsku, majú obce veľký význam v zodpovednosti za primárne služby v sektore zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Finančné zmluvy sú uzatvárané medzi miestnymi, okresnými správami a farmármi. V iných krajinách, ako je Holandsko a Taliansko nezávislé green care farmy dostávajú finančné prostriedky rôznymi spôsobmi, napr. spoluprácou so zdravotníckou inštitúciou alebo osobným rozpočtom klienta.

Postrehy z prieskumov

• Je pozoruhodné, že iniciatívy sociálneho poľnohospodárstva vo všetkých krajinách iniciovali najmä poľnohospodári a nie zdravotnícke zariadenia. Sociálne poľnohospodárstvo začalo ako proces zdola nahor. Zdá sa, že ciele poľnohospodárov tvoria hlavnú hybnú silu rozvoja sociálnych fariem, a nie požiadavky sektora zdravotníctva. Je tiež pozoruhodné, ako málo sa uskutočňujú konzultácie s účastníkmi, ktorí navštevujú sociálne farmy.

• Väčšina sociálnych fariem je riadená ľuďmi, ktorí sú motivovaní silnou osobnou motiváciou v duchu altruizmu. Veľmi často sa až po zahájení sociálnej činnosti ukážu finančné dôsledky na chod farmy.

• Niektoré kruhy nemajú radi “sociálnu starostlivosť” v poľnohospodárstve. “Sociálna starostlivosť” je negatívna konotácia a pre nich je sociálne poľnohospodárstvo viac o výcviku ľudí a rozvíjaní ich zručností.

• Existuje väčšia akceptácia sociálnych fariem a ich štruktúrovanejšia podpora než u nás. Napríklad v Holandsku existuje podporné centrum financované vládou, v Toskánsku je sociálne poľnohospodárstvo zahrnuté v Pláne regionálneho rozvoja a v Nórsku existuje medzirezortný vládny akčný plán pre “Green Care”. Nórsko má aj organizáciu, akejsi komisie pre rozvoj vidieka pričom poľnohospodári môžu získať granty a financovanie kapitálových výdavkov pri diverzifikácii do sociálneho poľnohospodárstva. Vo Flámsku sú poľnohospodári dotovaní namiesto toho, aby boli odmeňovaní za poskytovanie sociálnej starostlivosti.

• Niektorí ľudia porovnávajú sociálne poľnohospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život. Všetci majú “alternatívne” typy zamestnania, sú sociálne zmýšľajúci a niekedy sú riadení podobnými typmi ľudí. Ale zatiaľ čo niektoré sociálne farmy sú ekologické a niektoré sú o trvalo udržateľnom živote alebo všetky tri, nie sú to všetky a malo by sa dbať na ich zaradenie do rovnakej kategórie.

• Rozdiely medzi sociálnymi farmami súvisia najmä s rovnováhou medzi starostlivosťou a poľnohospodárskou výrobou. Je možné rozlišovať medzi farmami orientovanými viac na starostlivosť a poľnohospodárskymi farmami orientovanými na poľnohospodársku výrobu.

• Je to mýtus, že sociálni poľnohospodári sú izolovaní jednotlivci a že nemusia mať zručnosti sociálnej starostlivosť (presvedčiť komisárov, starať sa o klientov atď.) Mnohí z nich majú prácu inde, sú zvyknutí na starostlivosť o pôdu a usilujú sa o myšlienky sociálneho poľnohospodárstva.

• Skeptici často uvádzajú zdravie a bezpečnosť ako možnú prekážku v rozvoji sociálneho poľnohospodárstva. Nie sú však známe žiadne vážne nehody či negatívne dôsledky na zdravie klientov. Ľudia, ktorí sa podieľajú na sociálnom poľnohospodárstve, to nerobia pre hospodársky zisk.

person wearing brown long sleeved top

Záver

  • Holandsko sa vo všeobecnosti považuje za model dobrej praxe pre zvyšok Európy. Najformálnejší výskum bol vykonaný tam, sledovanie vývoja, tipov liečby klientov a dopad na príjmy poľnohospodárov atď. Je to sčasti spôsobené existenciou ich podporného centra.
  • Činnosti sociálnej starostlivosti predstavujú rastúcu oblasť práce a významný tok príjmov na mnohých farmách. Výhľad tohto typu činností v celej Európe je veľmi pozitívny.
  • Aj keď je sociálne poľnohospodárstvo všeobecne uznávané, termín “Green Care” sa používa bežnejšie, aby zahŕňal širší rozsah činností, ktoré sa odohrávajú na farmách. Taliansko je výnimkou v používaní pojmu “sociálne poľnohospodárstvo”.
  • Je všeobecne známe, že sa nevykonáva dostatok práce na skúmaní ekonomických úspor, ktoré sa dajú robiť z dlhodobého hľadiska využívaním sociálnych fariem poskytujúcich prospech rôznym skupinám klientov.
  • Sociálne poľnohospodárstvo v celej Európe v súčasnosti zahŕňa širokú škálu podnikov – od veľkých, komerčne orientovaných fariem až po jednotlivcov pracujúcich s tretinou akra, ktorí by nikdy neboli životaschopní pri komerčnej výrobe.
  • Vzhľadom na rôznorodosť sociálnej, rehabilitačnej a vzdelávacej práce, ktorá sa uskutočňuje v sociálnych farmách je veľmi ťažké presne definovať, čo je sociálne poľnohospodárstvo. Zatiaľ čo akademici sa zdajú spokojní so širokou všestrannou definíciou pre občana na ulici (alebo pre poľnohospodára v meste) to môže byť skôr hmlistý pojem. Hoci je všeobecne známe, že práca s pôdou, so zvieratami alebo v prírode, je dobrá vec (najmä pre marginalizované skupiny v našej spoločnosti), finanční podporovatelia, tvorcovia politík a iní môžu ťažko pochopiť, čo presne sociálne poľnohospodárstvo je.
  • Výhodou takejto rozmanitosti je to, že priťahuje záujem zo širokej škály médií (napr. organické hnutie, sektor zdravotníctva, tradičné poľnohospodárstvo atď.), ale takáto široká klasifikácia môže spôsobiť nejasnosti. Možno je čas na to, aby sa presnejšie vyvíjalo definovanie toho, čo predstavuje sociálne poľnohospodárstvo. Ak to tak nebude, oblasť finančnej podpory sa bude nevyhnutne mierne rozširovať, ako sa to deje v Taliansku a môže to viesť k frustrácii medzi komerčnými farmármi, ktorí chcú vidieť aj tu profesionalizmus.
  • Bez výskumu v oblasti zdravotnej starostlivosti a nákladových výhod existuje nebezpečenstvo, že tento typ práce sa stane len ďalším projektom pre mládežnícke zručnosti, rehabilitačným programom alebo službou dennej starostlivosti a bude to jednoducho postavené na poľnohospodárskej činnosti.
  • Vplyv sociálneho poľnohospodárstva bude obmedzený, ak budú zdôraznené len nepochybné výhody prírodného súčinu bez výhod spojených s trhovou realitou malého podniku. Práca s poľnohospodármi a skutočná súvislosť s podnikaním v potravinovom reťazci ponúka jedinečnú formu skúseností, ktorú môže poskytnúť iba sociálna farma.

Bibliografia

Busch, C. D. (2012). „Expert Text”. WP3e: Expert Text as a source for a curriculum of social farming. Elaborated within the MAIE Project by Petrarca. Internal Document.

Hassink, J., & Van Dijk, M. ( ). Farming for health across Europe.

PROFARM. (2017). Social Farming in Europe.

Van Elsen, T. F. (2013). Policies and strategies of Green Care in Europe – In: Gallis, C. (Edit.): Green Care for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy and Education. Public Heath in the 21th century. New York: Nova Science Publishers.

Wilcox, D. (2007). Farming and Care across Europe. A Nuffield Farming Scholarships Trust Award 2007.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *