blue lake behind green mountain under white clouds

Sociálne poľnohospodárstvo v Portugalsku

Zaujímavým spôsobom pristupujú k sociálnemu poľnohospodárstvu v Portugalsku, ktoré funguje predovšetkým na súkromných tradičných rodinných farmách a vo verejnom sektore vo väzniciach, nemocniciach alebo v rámci psychiatrie. Neziskové organizácie zasa zakladajú sociálne družstvá a terapeutické spoločenstvá najmä pre ľudí s telesným alebo duševným hendikepom.

Väčšina poskytovateľov má obvykle štatút IPSS – teda súkromnej inštitúcie sociálnej solidarity. Medzi nimi sú napríklad známe:
CERCICA (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais = Vzdelávacie a rehabilitačné družstvo pre neadaptovaných občanov Cascais)
APCC (Asociação de Paralisia Cerebral de Coimbra = Asociacia cerebrálnej paralýzy v Coimbre)
APPACDM de Castelo Branco (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão deficiente
Mental = Portugalská asociácia rodičov a priateľov mentálne slabých občanov)

Ako to funguje v praxi?

IPSS pracuje aj so staršími ľuďmi a deťmi v školskom veku alebo s ľuďmi bez domova, ktorí vykonávajú poľnohospodárske aktivity podľa svojich schopností. Green care sa tu ako terapeutická stratégia využíva dlhodobo. V roku 1951 boli napríklad v portugalskom väzenskom systéme zavedené zeleninové záhrady. Mnohé z inštitúcií, ktoré vykonávajú sociálne poľnohospodárstvo, prijali do svojej štruktúry ekologické poľnohospodárstvo, požiadavky na ručnú prácu a menej nebezpečných zdrojov.

Hoci je v praxi sociálne poľnohospodárstvo v Portugalsku zakorenené dávno, pre vedcov a výskumníkov je relatívne novou témou. Záujmovými skupinami sú výskumníci z oblasti poľnohospodárstva a krajinnej architektúry, sociálnej starostlivosti, psychológie a psychiatrie, ako aj obcí, spoločností pracujúcich s recykláciou mestských odpadov, škôl a náboženských skupín katolíckej cirkvi. Skupina aktérov sa zhromaždila ako národná cieľová skupina v projekte MAIE, ale okrem toho tu neexistuje špeciálna sieť ani podpora.

Prvé stretnutie týkajúce sa sociálneho poľnohospodárstva sa uskutočnilo v
apríli 2011 a organizovali ho nasledujúce skupiny:
APCC ,GRAU (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Urbana = Podporná skupina pre trvalo udržateľný rozvoj mestského poľnohospodárstva), ESAC (Escola Superior Agrária de Coimbra = Poľnohospodárska univerzita Coimbra). Účastníci prvého stretnutia o sociálnom poľnohospodárstve boli vtedy vyzvaní, aby vyplnili dotazník s cieľom vytvoriť databázu inštitúcií, ktoré vykonávajú činnosti v rámci programu green care a sociálneho poľnohospodárstva.

Okrem toho inštitút nazvaný IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional = Inštitút zamestnanosti a odbornej prípravy) už v roku 2009 vytvoril odborné fórum pre integráciu s cieľom zabezpečiť pravidelné monitorovanie politiky zamestnanosti a implementácie odborného vzdelávania pre ľudí so zdravotným postihnutím a neschopnosťou.

Záhrady slúžia na reintegráciu väzňov

V 12 väzniciach sú zeleninové záhrady. Okrem produkcie potravín sú zeleninové záhrady určené na podporu sociálnej reintegrácie väzňov prostredníctvom vzdelávania a vytvárania pracovných návykov.
Green care sa poskytuje v nemocničnom a psychiatrickom zariadení, napr. Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (Lisabonská psychiatrická nemocnica).

Špecifický právny rámec pre sociálne poľnohospodárstvo však v krajine ešte nebol vytvorený. Existuje veľa zaujímavých prípadových štúdií v Portugalsku, ale málo informácií o nich a nedostatočná komunikácia medzi zainteresovanými aktérmi. Aj preto je tu naliehavá potreba vytvoriť platformu na zdieľanie skúseností a spoločných problémov.

Trendom začína byť aj mestské poľnohospodárstvo

Mestské a prímestské poľnohospodárstvo sa stáva rastúcim fenoménom v mestských oblastiach v dôsledku súčasnej sociálno-ekonomickej situácie, zmien v sociokultúrnych snahách, životnom štýle a zvýšeného mediálneho pokrytia. Tento scenár, ktorý zahŕňal viacero projektov a aktérov, s rôznymi cieľmi a motiváciou, viedol k založeniu portugalskej poľnohospodárskej siete Urban a Peri-Urban10.

Táto sieť je neformálna štruktúra s horizontálnym charakterom, určená na organizované usporiadanie rôznych inštitucionálnych aktérov rôznej povahy s cieľom diskutovať a vymieňať si skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja mestského a prímestského poľnohospodárstva. Ide o otvorenú a inkluzívnu štruktúru, ktorá má sprostredkovať kontaktné myšlienky a skúsenosti s mestským poľnohospodárstvom a prispievať tak k zlepšeniu mestského prostredia a kvality života v mestách Portugalska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *