silhouette of man sitting on grass field at daytime

Cieľové skupiny sociálneho poľnohospodárstva

Cieľové skupiny sociálneho poľnohospodárstva tak ako jeho definícia nie sú pevne dané nakoľko odrážajú vývoj, situáciu, momentálny stav a potreby. Preto aj následný zoznam odráža najbežnejšie cieľové skupiny realizovaných projektov v tejto oblasti.

 • Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8)
  Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je
  • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
  • občan starší ako 50 rokov veku,
  • občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
  • občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,
  • občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl 13d) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
  • občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
  • občan so zdravotným postihnutím.
 • Užívatelia sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách)
 • Etnické menšiny
 • Ľudia po vyliečení zo závislosti na návykových látkach
 • Ľudia opúšťajúci po dosiahnutí plnoletosti školské zariadenia pre výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy
 • Ľudia po výkone trestu odňatia slobody
 • Ľudia vystavení silnému psychickému tlaku, ľudia trpiaci depresiami
 • Deti a mládež s poruchami učenia a chovania
 • Deti a mládež
 • Seniori
 • Široká verejnosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *