Medzinárodnou spoluprácou podporia sociálne a inkluzívne poľnohospodárstvo

V závere roka 2022 zahájilo občianské združenie Druživa spoluprácu na projekte podporenom z programu Erasmus+ “SoFarm: Support of Social and Inclusive Farming”. Ide o projekt, kde 6 partnerov z 5 európskych krajín spolupracuje na podpore konceptu sociálneho poľnohospodárstva. Okrem Druživy za Slovensko jednotlivé krajiny v projekte zastupujú následovní partneri:

Česko

Organizácia založená v Prahe v roku 2020 na podporu sociálneho poľnohospodárstva v Českej republike. Projekt vyrástol z presvedčenia, že sociálne farmy a ľudia, ktorí ich vedú, si zaslúžia pozornosť a podporu. SoFarm si váži všetkých, ktorí vytvárajú bezpečné útočiská, kde ľudia s rôznymi obmedzeniami a potrebami môžu nájsť pracovné uplatnenie. Vďaka nim sa títo ľudia stávajú úplne prirodzene súčasťou komunity a môžu sa tak rozvíjať a napĺňať svoj jedinečný potenciál. Vízia sú sebavedomé, sociálne prospešné a ekonomicky udržateľné sociálne farmy. SoFarm podporuje poľnohospodárov, ktorí vytvárajú najmä pracovné príležitosti pre ľudí s rôznymi formami zdravotného postihnutia, pomáha pomenovať problémy, ktorým čelia sociálni farmári, a snažia sa odstraňovať bariéry odbornými službami. SoFarm poskytuje služby v spolupráci s odborníkmi, ktorí majú záujem ponúknuť svoje služby sociálnym farmárom. SoFarm pravidelne organizuje semináre a spoločné stretnutia. SoFarm vytváraním podmienok pre stretnutia, prirodzený prenos vedomostí a informácií podporuje vzájomnú pomoc a kolegialitu.
https://www.sofarm.cz/

Vzdelávacia organizácia založená v roku 2001, ktorá poskytuje poradenské a organizačné služby v oblasti vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania. IEPS spolupracuje so širokou škálou odborníkov, českými spoločnosťami v rôznych oblastiach priemyslu a služieb, odbornými a praktickými školami. Ich kurzy a školenia sú založené na princípoch vzdelávania kompetencií so špeciálnym zameraním na interaktivitu a gamifikáciu. Osobitnú pozornosť venujú používaniu a vývoji digitálnych výukových materiálov, MOOC kurzov a ďalších materiálov založených na ICT, ako sú mobilné aplikácie a vzdelávací softvér.
V dôsledku pandémie Covid-19 preniesli väčšinu aktivít do online priestoru a rozvíjajú nové prístupy, ako poskytnúť vzdelávanie dospelým prostredníctvom online komunikačného softvéru a platforiem.
https://www.ieps.cz/

Poľsko

Asociácia rozvoja regionálnych iniciatív (ARID) vznikla v auguste 2009 v Krakove. Cieľom Asociácie je od svojho založenia podpora regionálneho rozvoja vidieckych oblastí, najmä rozvoja otvorených postojov k poznaniu a inováciám a šírenia moderných informačných technológií.
Cieľom združenia je tiež uľahčiť tok informácií o najnovšom vývoji vedy a techniky, ktoré sa vzťahujú na dospelých v celoživotnom vzdelávaní.
V posledných rokoch sa združenie zapojilo aj do mnohých školských vzdelávacích projektov, ako aj do projektov VET a vzdelávania dospelých v poľnohospodárskom sektore, včelárskom sektore a vo väzenskom kontexte.V súčasnosti Asociácia realizuje medzinárodné projekty v rámci projektov ERASMUS + a HORIZON.
http://www.arid.org.pl/

Nemecko

Nezisková organizácia so sídlom vo Witzenhausene, ktorá sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj európskej kultúrnej krajiny. Osobitné zameranie sa kladie na ekologické a sociálne poľnohospodárstvo a využívanie pôdy. Pobočka PETRARCA vo Witzenhausene hostí Nemeckú asociáciu pre sociálne poľnohospodárstvo (DASoL), nemeckú organizáciu zastrešujúcu sociálne poľnohospodárstvo.
Sociálne poľnohospodárstvo môže poskytnúť pridané hodnoty pre ľudí, farmy, vidiecke oblasti a prírodu. PETRARCA sa zapojila do niekoľkých európskych projektov v oblasti sociálnej poľnohospodárstva (SoFar, MAIE, DIANA, INCLUFAR, TheGoodSeed, PROFARM, Gardeniser pro, SWEDA). Zapája sa do vytvárania sietí v sociálnom poľnohospodárstve v celej Európe (akcia COST Green Care in Agriculture, CoP Farming for Health) Od národného výskumného projektu „Sociálne poľnohospodárstvo na ekologických farmách v Nemecku“ patrí viac ako 6.500 fariem a iniciatív do databanky, ktorá dostáva pravidelný newsletter o sociálnom poľnohospodárstve. Vďaka výučbe na fakulte ekologického poľnohospodárstva na univerzite v Kasseli vo Witzenhausene bolo vedených množstvo diplomových a bakalárskych prác o sociálnom poľnohospodárstve.
http://www.soziale-landwirtschaft.de/

Taliansko

Meridaunia, založená v roku 1998, je spoločné konzorcium s ručením obmedzeným. Tvorí sa z partnerov patriacich do verejného sektora, vrátane 29 obcí Monti Dauni, Univerzity Foggia, Obchodnej komory Foggia a súkromných spoločností zastupujúcich občiansku spoločnosť a svet miestneho podnikania. Poslaním organizácie je byť skutočnou „Rozvojovou agentúrou“ pre územie, s celkovou funkciou podpory rozvoja a vytvárania podnikov a pracovných miest. Jej inštitucionálna práca spočíva vo vypracovávaní a realizácii stratégií rozvoja územia prostredníctvom zapojenia čo najväčšieho počtu miestnych sociálno-ekonomických aktérov (verejných aj súkromných), ako aj miestnej komunity.
https://www.meridaunia.it/

Hlavným cieľom projektu je prispieť k šíreniu a implementácii sociálneho a ekosociálneho poľnohospodárstva v Európe ako cesty k udržateľnému poľnohospodárstvu a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom projektu je motivovať farmárov k tomu, aby udržateľne a efektívne robili sociálne poľnohospodárstvo ako úspešnú diverzifikáciu ich práce a príjmu pri zapájaní ľudí zo znevýhodneného prostredia alebo so zdravotným postihnutím do pracovného procesu a sociálneho kontaktu.
Zámerom je získavať a vymieňať si skúsenosti s rozvojom sociálnych fariem a motivovať farmárov k efektívnemu a udržateľnému zamestnávaniu sociálne slabších. Projekt reaguje na všeobecne nízke povedomie o sociálnych farmách a na situáciu, kedy sa tieto farmy nedokážu dlhodobo udržať. Zámerom je preto poskytnúť farmárom potrebné znalosti a zručnosti na vytváranie nových sociálnych fariem alebo na rozvoj existujúcich.
Po počiatočnom prieskume situácie v jednotlivých krajinách prostredníctvom workshopov a rozhovorov s odborníkmi sa partneri projektu z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Slovenska a Talianska zamerajú na výstupy projektu, spoločne vytvoria prípadové štúdie, vzdelávacie materiály a krátke videá, ktoré budú slúžiť na informovanie farmárov a širokej verejnosti.
Projekt pozostáva zo 6 hlavných pracovných balíkov, z ktorých každý je rozdelený do série špecifických aktivít, ktoré vedú k rozvoju 5 hlavných hmatateľných výsledkov – vzdelávací materiál pre sociálnych farmárov, malých a stredných farmárov, poskytovateľov sociálnych služieb, pedagógov v poľnohospodárstve. ako sociálne služby a pod. Okrem toho sa počas projektu budú realizovať rôzne prierezové aktivity, organizovať stretnutia a multiplikačné podujatia v každej krajine.

Webová stránka projektu: https://sofarmerasmus.eu


Facebook: https://www.facebook.com/erasmus.sofarm.eu

Projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+,
v oblasti KA2 – Strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *