Odpoveď na: Možnosti podpory projektov sociálneho poľnohospodárstva.

SOCIALNEPOLNOHOSPODARSTVO.SK Diskusné Fóra Sociálne poľnohospodárstvo Možnosti podpory projektov sociálneho poľnohospodárstva. Odpoveď na: Možnosti podpory projektov sociálneho poľnohospodárstva.

#1075
Milo
Návštevník

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba
Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť:
Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
Živočíšna výroba

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblas-pecilna-rastlinn-vroba-a-citliv-plodiny-ivona-vroba/10338